تاریخچه روزنامه
ماموریت و چشم انداز ما
در امور مالی، سود حاصل از سرمایه گذاری را بازده می گویند. بازده ممکن است شامل سود (یا ضرر) حاصل از فروش یک ملک یا سرمایه گذاری، افزایش (یا استهلاک) سرمایه تحقق نیافته یا درآمد سرمایه گذاری مانند سود سهام، بهره، درآمد اجاره و غیره، یا ترکیبی از سود سرمایه باشد. و درآمد بازده ممکن است شامل سود یا زیان ارز ناشی از تغییر در نرخ ارز خارجی نیز باشد. سرمایه گذاران عموماً از سرمایه گذاری های پرریسک انتظار بازدهی بالاتری دارند. هنگامی که یک سرمایه گذاری با ریسک کم انجام می شود، بازده نیز به طور کلی کم است. به طور مشابه، ریسک بالا با بازده بالا همراه است.